Δήλωση περί Προσωπικών Δεδομένων

 

Δήλωση περί προσωπικών δεδομένων

Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για εμάς.Η εταιρεία «ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (εφεξής «ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ») διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών γίνεται σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, όπως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (“GDPR”).

Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι να εξοικειωθείτε με το πως συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Στις περιπτώσεις εμπορικής συνεργασίας σε εταιρικούς πελάτες μας, όπου υπάρχει εν ισχύ σχετική συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων, οι πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω δεν ισχύουν.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν πληροφορίες σχετικά με εσάς που σας ταυτοποιούν ως άτομο, όπως τo ονοματεπώνυμο σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Γενικά το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε απευθείας και μόνο από εσάς (ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις από την εταιρεία στην οποία εργάζεστε), είναι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική μας συνεργασία, δηλαδή για να διευκολυνθεί η εμπορική συνεργασία μεταξύ των Εταιρειών μας.

Τέτοιες πληροφορίες τις οποίες συνήθως επεξεργαζόμαστε είναι τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

Για ποιο σκοπό και με ποια βάση επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με μια παραγγελία προιόντων, την οργάνωση κάποιας συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων των Εταιρειών που αμφότεροι εκπροσωπούμε ή/και την κατάρτιση σύμβασης εμπορικής συνεργασίας, ο σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία είναι γιατην υλοποίηση των μεταξύ μας συμπεφωνημένων ή/και την έναρξη ή/και τη διεύρυνση ή/και βελτιστοποίηση της μεταξύ μας εμπορικής συνεργασίας.

Συνεπώς, η ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και εντός του πλαισίου της σχετικής εμπορικής συμφωνίας. Άλλοι σκοποί επεξεργασίας που σχετίζονται με την προσφορά των υπηρεσιών μας περιλαμβάνουν, εσωτερικούς λογιστικούς και διοικητικούς σκοπούς,τη διευκόλυνση συμμετοχής σας σε τυχόν προγράμματα πίστης των πελατών της Εταιρείας μας και ενημέρωσης παρεχόμενων σχετικών προσφορών και εκπτώσεων, συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις, καθώς και άλλους σκοπούς που επιτρέπονται ή απαιτούνται από το νόμο (π.χ. για την αποτροπή απειλής για την υγεία ή την ασφάλεια ή για την διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας).

Η  ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει των ακόλουθων νομικών λόγων: για την εκτέλεση συμφωνίας μεταξύ της ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ και ενός πελάτη, βάσει των έννομων συμφερόντων μας ή για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας.

Περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο. Η ακριβής περίοδος εξαρτάται από τον σκοπό επεξεργασίας των πληροφοριών και γενικά τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο διάστημα παρέχονται οι υπηρεσίες ή για όσο απαιτείται για την εκπλήρωση των φορολογικών και νομικών υποχρεώσεων της ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με ασφάλεια μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Η ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την αποτροπή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παρέχονται σε τρίτους μόνο βάσει νομικών λόγων, όπως για παράδειγμα όταν ζητούνται πληροφορίες από τις ελεγκτικές ή εποπτικές αρχές ή αν απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας στις συμφωνίες που συνάπτονται μαζί σας.

Η ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ μπορεί να αναθέσει σε τρίτους την υποστήριξη των υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Αυτά τα μέρη ενδέχεται να έχουν (μερική) πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά μόνο στις περιπτώσεις που αυτά τα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με τις ίδιες νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας όπως η ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

Επίσης, όταν μεσολαβούμε εκ μέρους σας για την εκτέλεση κάποιας παραγγελίας προιόντων που πρόκειται να μεταπωληθούν στη συνέχεια από εσάς ή την έναρξη λειτουργίας κάποιου υφιστάμενου καταστήματος σας σε κατάστημα που λειτουργεί με τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα «SPAR» ή την έναρξη λειτουργίας νέου καταστήματος σύμφωνα τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα «SPAR», συνήθως ενεργούμε ως πράκτορες των εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών παραγγελίας προιόντων ή ως προμηθευτές ή ως σύμβουλοι ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων της επιχείρησης σας σύμφωνα με τη μεταξύ μας σύμβαση εμπορικής συνεργασίας ή/και παροχής υπο-άδειας για τη χρήση εμπορικού σήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως είναι απαραίτητο για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε από εμάς. Αυτό περιλαμβάνει την διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων στους προμηθευτές εμπορευμάτων, στους παρόχους φοροτεχνικών, νομικών και τεχνικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών πληροφορικής, οι οποίοι εκπληρώνουν τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

Λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι πάροχοι μπορεί να βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, και αναλόγως της παρασχεθησόμενης υπηρεσίας είναι πιθανόν τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν σε παραλήπτη εκτός Ε.Ε. όπου δεν παρέχεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας, όπως στην Ελλάδα και την Ε.Ε. Οι διαβιβάσεις αυτές λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά και μόνο λόγω των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, καθώς είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ωστόσο, η ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που λαμβάνει χώρα από τους παραλήπτες αυτούς.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από την ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, έχετε τα εξής δικαιώματα:

  • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, καθώς και δικαίωμα να ζητήσετε την επικαιροποίηση ή την διόρθωση των στοιχείων αυτών (π.χ. όταν τα υπάρχουν ανακριβείς πληροφορίες),
  • το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και η ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεν έχει έννομο συμφέρον να τα διατηρήσει),
  • το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης,
  • το δικαίωμα να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις,
  • το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν, μέσω της λήψης των προσωπικών σας δεδομένων σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα,
  • το δικαίωμα να μην εξαρτάστε αποκλειστικά από αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε περίπτωση δημιουργίας προφίλ ή αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων με νομικές συνέπειες,
  • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Στοιχεία επικοινωνίας

Σε περίπτωση που θέλετε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας ή έχετε οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

«ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 142186801000)

Λ. Αλεξάνδρας 128-130, Αθήνα

Τηλ.: 210 – 6443981

Email: info@sparhellas.com